PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
Phương pháp giáo dục toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Phương pháp dạy học tiên tiến và tích cực:
– Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS
– Phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học
– Bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn
– Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú cho học sinh